Sammendrag av kronikk:  Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 6, 2013. 

Helsetjenesten i Norge er i verdensklasse, men viser økende tegn på forfall. En viktig årsak til dette er styringsideologien «New Public Management» (NPM), ny offentlig styring, som blant annet kjennetegnes av:

 • samtidig innføring av både markedsmekanismer og byråkratiske kontroll- og rapporteringssystemer
 • krav om lojalitet til nærmeste leder
 • delegering av dilemmaer nedover, slik at «fotfolket» kommer i knipe mellom for få ressurser og for mange oppgaver.

NPM har en rekke negative effekter:

 • De kliniske tjenestene blir dårligere. Tallrike medieoppslag (bl.a. om Oslo Universitetssykehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge og den kommunale eldreomsorgen) vitner om dette
 • Det sløses med penger. Å slå sammen sykehus, slik som i Oslo, gir høyere – ikke lavere – kostnader
 • Demokratiet forvitrer. Nå tas viktige beslutninger av sykehusstyrer og byråkratiske enheter, ikke av valgte og ansvarlige politikere
 • Kompetansen forsvinner. Når lojalitetskravet til ledelsen stadig kolliderer med de faglige forpliktelsene til pasientene, søker dyktige helsearbeidere seg vekk
 • Moralen forfaller. Når fag fortrenges av økonomi, blir helsetjenesten brutal og umenneskelig. Pasienten blir et nummer i rekken.

  T-13-0238-01-Kro

  Illustrasjon fra kronikken «Ta faget tilbake!». Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 6, 2013.

 

 

 

 

 

 

For å sikre god solidarisk og offentlig helsetjeneste må NPM erstattes av en annen styringsideologi som bygger på helsefagenes tradisjonelle verdigrunnlag: Omsorgen for den enkelte.

En ny styringsideologi innebærer at:

 • helseprofesjonene får større innflytelse over ledelse, fagutvikling og egen arbeidshverdag
 • politikerne får tydeligere ansvar for å definere rammebetingelser for helsetjenesten
 • befolkningen får bedre innsyn i driften av helsetjenesten og dermed større tillit. Tillit er en forutsetning for all pasientbehandling
 • ressursutnyttelsen blir bedre.

For å oppnå disse overordnede målene må alle helseprofesjoner vise sterkt samhold, ha en åpen holdning til uheldige hendelser, og synliggjøre at vi i Norge ikke bruker spesielt mye penger til helse sammenliknet med andre europeiske land.

Videre foreslår vi følgende 10 konkrete endringer:

 1. Avskaff sykehusstyrene i sin nåværende form
 2. Avskaff «tverrgående» avdelinger på tvers av medisinske fag og/eller geografiske lokalisasjoner, hvis ikke dette er forankret i fagmiljøene
 3. Avskaff de regionale helseforetakene
 4. Slutt å bruke innsatsstyrt finansiering for fordeling internt i sykehusene
 5. Forby fakturering innen den offentlige helsetjenesten
 6. Slank Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet
 7. Slank sykehusenes eget byråkrati
 8. Skill klart mellom utgifter til investeringer i nybygg, oppussing og utstyr på den ene siden, og utgifter til pasientbehandling på den andre
 9. Hindre ytterligere sentralt drevne unyttige skrivebordsreformer
 10. Gjenreis tilliten mellom arbeidere og ledere på alle nivåer i helsetjenesten

 

FORFATTERE
Vegard Bruun Wyller (f. 1972
) er spesialist i barnesykdommer, postdoktorstipendiat og medisinsk redaktør i Tidsskriftet. Han arbeider ved Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus.

Sven Erik Gisvold (f. 1944) er spesialist i anestesiologi, overlege og professor ved Anestesiavdelingen, St. Olavs hospital.
Egil Hagen (f. 1959) er spesialist i indremedisin og i nyresykdommer og overlege ved Medisinsk avdeling, Sørlandet sykehus Arendal.
Rune Heggedal (f. 1960) er spesialist i anestesiologi og avdelingsoverlege ved Anestesiavdelingen, Sjukehuset i Volda.
Arnulf Heimdal (f. 1957) er spesialist i allmennmedisin og fastlege ved Kjelsås legesenter, Oslo.
Kjetil Karlsen (f. 1966) er fastlege ved Sørbyen legesenter, Tromsø.
Jannicke Mellin-Olsen (f. 1957) er spesialist i anestesiologi og overlege ved Anestesi-intensiv-operasjon-akuttmottak, Bærum sykehus.
Jan Størmer (f. 1948) er spesialist i radiologi og overlege ved Røntgenavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge.
Ivar Thomsen (f. 1951) er spesialist i allmennmedisin og fastlege ved Forus legesenter, Stavanger.
Torgeir Bruun Wyller (f. 1960) er spesialist i indremedisin og i geriatri, overlege og professor ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus.