Helsetjenesteaksjonens handlingsprogram (mars 2016 – mars 2017)
Forslaget til handlingsprogram for denne perioden bygger videre på forrige fra mars 2015 -mars 2016.
Det nye styret står fritt til å tilføye og endre på forslaget til handlingsprogrammet såfremt det er i tråd med Helsetjenesteaksjonens prinsipprogram og vedtekter.

1. Videreføre arbeidet for å markere HTA gjennom offentlig markeringer
Vi vil i denne perioden særlig markere HTAs standpunkter når det gjelder følgende saker:
 • Eldreomsorgen
 • Ytringsfrihet/varslerproblematikk
 • Lokalsykehus / Nasjonal helse-og sykehusplan
 • Alternativer til RHFene / Kvinnslandutvalget
2. Videreutvikle arbeidet med politisk innflytelse

 • Styret skal fortsette å pleie nær kontakt med helsefraksjonen i alle partier og stortingsgrupper, med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet, og med utvalgte kommunepolitikere.
 • Alle aktuelle helsepolitiske saker kan drøftes, men vi vil legge hovedvekten på de sakene som ser nevnt i punkt 1 over
3. Fortsette å være synlige i massemedier og på sosiale medier
 • Initiere og delta i debatter med relevans for helse -og omsorgssektoren
 • Videreutvikle nettstedet www.helsetjenesteaksjonen.no og bruke det aktivt for
 • spredning av HTAs budskap
 • Videre bruke Helsetjenesteaksjonen på Facebook og twitterkontoen HTAksjonen daglig og bevisst
 • Gjennomføre aktive vervekampanjer for å øke støtten til HTA’s budskap
4. Igangsette utredning av alternativ styringsform for helse -og omsorgssektoren
 • Dette vil særlig realiseres gjennom debattboken med bidragsytere fra ansatte i helse -og omsorgstjenesten, pasienter, økonomer og samfunnsvitere. Debattboken skal blant annet peke på alternative måter å styre helse -og omsorgssektoren, og skal utgis sommeren 2016
5. Fortsatt bidra til ytringsfrihet i helse -og omsorgssektoren
 • Dette innebærer blant annet å kunne gi rådgiving til «varslere»
6. Fortsette arbeidet med å styrke organisasjonens slagkraftighet

 • Nye vervekampanjer
 • Videreføre og øke den administrative funksjonen
 • Videreutvikle funksjon og arbeidsmetoder for vår nyansatte generalsekretær
7. Fortsette å gi virkelighetsbeskrivelser fra helsesektoren

 • Få frem flere reelle virkelighetsbeskrivelser fra hverdagen i helse -og omsorgssektoren, også fra pasienter og pårørende
 • Inngå samarbeid og avtaler med organisasjoner med formål som samsvarer med HTAs program

Revidert handlingsprogram etter innspill på årsmøtet 3. mars 2016