Ikke gjør den samme feilen på nytt.

Selv om bygningsmassen ved Ullevål er noe utidsmessig og har et ørlite vedlikeholdsetterslep hist og her, så kan den likevel romme lokalsykehusfunksjoner eller benyttes som lager eller arkiv.

Det ville være uklokt å kondemnere bygningsmassen slik enkelte foreslår. Vi må for enhver pris unngå tabben ved å bygge ned før annet er blitt bygget opp i mellomtiden, slik tilfellet var i forbindelse med nedleggelsen av Aker sykehus samtidig som man bygget ned deler av Ski sykehus.

Pasienter i Groruddalen og i Follo har vært kasteballer i mange år.

Vi skal ikke behøve å måtte være kasteballer i ytterligere 10 – 15 år !